Fonduri Europene pentru pescuit – Obiective și domenii de aplicare

Fonduri Europene pentru pescuit la crapFondurile europene pentru pescuit (FEP) finanţează industria pescuitului şi comunităţile din zonele de coastă, pentru a le ajuta să se adapteze la condiţiile în permanentă schimbare şi să-şi consolideze poziţia economică şi durabilitatea ecologică.
Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului UE din 27 iulie 2006 privind FEP instituie Fondul European pentru Pescuit şi defineşte cadrul sprijinului comunitar pentru dezvoltarea durabilă a sectorului pescuitului, a zonelor de pescuit şi a pescuitului în apele interioare.
Sectorul pescuitului este sectorul economiei care include toate activităţile de producţie, prelucrare şi comercializare a produselor pescăreşti şi de acvacultură;

Planul strategic naţional

Planul strategic naţional face obiectul unui dialog între România şi Comisia Europeană, și conţine,o descriere succintă a tuturor aspectelor politicii comune în domeniul pescuitului şi stabileşte priorităţile, obiectivele, resursele financiare publice estimate ca fiind necesare şi termenele limită de punere în aplicare, acordând o atenţie specială strategiei pentru:

 • gestionarea şi ajustarea flotei de pescuit comunitare şi în special ajustarea efortului şi capacităţii de pescuit ţinând cont de evoluţia resurselor halieutice, promovarea metodelor de pescuit ecologice şi o dezvoltare durabilă a activităţilor de pescuit;
 • dezvoltarea durabilă a sectorului acvaculturii;
 • dezvoltarea durabilă a prelucrării şi comercializării produselor pescăreşti şi de acvacultură;
 • dezvoltarea durabilă a pescuitului în apele interioare;
 • dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit, inclusiv criteriile de vizare a zonelor prioritare;
 • competitivitatea sectorului pescuitului, inclusiv îmbunătăţirea structurii sale, a organizării şi mediului său de muncă;
 • conservarea resurselor umane în sectorul pescuitului, în special prin perfecţionarea calificărilor profesionale,
 • asigurarea unei ocupări durabile a forţei de muncă şi îmbunătăţirea poziţiei şi rolului femeilor;
 • protecţia şi ameliorarea mediului acvatic în cadrul sectorului pescuitului.

Obiectivele prioritare:

Priorităţile programului operaţional, care sunt în compatibilitate cu planul strategic naţional, sunt:
adaptare a flotei comunitare de pescuit la noile standarde, sprijinirea acvaculturii, sprijinirea pescuitului în apele interioare, investiții în prelucrarea și comercializarea produselor pescărești, dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit, asistență tehnică.

Ajutor pentru măsuri de adaptare a flotei comunitare de pescuit

 • Ajutor public pentru armatorii navelor de pescuit şi pentru pescarii afectaţi de planurile de ajustare a efortului de pescuit;
 • Ajutor public pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) punctul (vii) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006;
 • Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006;
 • Ajutor public pentru pescuitul de coastă pe scară redusă în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006;
 • Compensare socio-economică pentru gestionarea flotei comunitare de pescuit în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006;
 • Ajutor public în cadrul planurilor de salvare şi restructurare, în conformitate cu orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate.

Ajutor în producţia de acvacultură

Sprijinul vizând producţia de acvacultură poate fi acordat pentru următoarele:

 • (a) măsuri pentru investiţii productive în acvacultură;
 • (b) măsuri pentru mediul acvatic;
 • (c) măsuri de sănătate publică;
 • (d) măsuri de sănătate animală.

Ajutor pentru pescuitul în apele interioare

Sprijinul pentru pescuitul în apele interioare poate acoperi investiţiile pentru construirea, extinderea, echiparea şi modernizarea instalaţiilor de pescuit în apele interioare, în vederea îmbunătăţirii securităţii, condiţiilor de muncă, igienei şi calităţii produselor, sănătăţii umane sau animale, pentru reducerea impactului negativ sau pentru realizarea unui impact pozitiv asupra mediului.
FEP poate sprijini reafectarea navelor care operează în sectorul pescuitului în apele interioare către alte activităţi în afara pescuitului. Autorităţile naţionale iau măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că navele care primesc asistenţă din partea FEP în temeiul prezentului alineat nu revin la activitatea de pescuit.
În cazul în care măsurile de refacere a speciilor prezente în apele interioare sunt prevăzute de un act juridic comunitar, FEP poate oferi sprijin pentru măsurile de încetare temporară a activităţilor de pescuit în apele interioare pentru pescarii şi armatorii navelor care operează exclusiv în apele interioare. Sprijinul este limitat la o durată maximă totală de 12 luni pe întreaga perioadă de programare pentru navele în cauză.